עתירה לבג"ץ – 2014

העתירה

תגובות

 

                                                                  פנייה עפ"י חוק חופש המידע