עתירה לבג״ץ 2017

החלטה בבקשה לצו ביניים, 26.4.2020

השלמת טיעון מטעם מרכז קונקורד

השלמת טיעון מטעם "מרכז צדק לנשים" ו"קולך"

הודעה משלימה מטעם העותרים

דיון בג"צ – 15.1.2019

פרוטוקול 15.1.2019

תגובות

מענה המל"ג לבקשת פרטים נוספים, 2018

בקשות

בקשה לצו ביניים 21.2.2018

החלטות וצווים (ובע״ה פסק דין…)

צו על תנאי, ינואר 2018

מסמכי העתירה

עתירה לבג״ץ 17.8.2017 

ידיד בית משפט – האגודה לזכויות האזרח בישראל

ידיד בית משפט – המכללה למנהל

תשובת המל״ג לעתירה

בגץ 6500.17 – קובץ נספחים אחוד

בגץ 6500.17 – תגובת הכנסת

בגץ 6500-17 בקשת הצטרפות קונקורד

בגצ יופי תירוש -תגובת אוניברסיטת בר-אילן

בקשה להוספת מבקשות

בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים

בקשת הצטרפות – ועד ראשי המוסדות הלא מתוקצבים

בקשת ידיד סטודנטים חרדים

בקשת-הצטרפות צבי זקס

מכתב למחלקת בגצים

עיקרי טיעון בית ברל

עתירה לבגץ קהלת נ' מלג

תגובה לבקשה לצו ביניים וצו ארעי מטעם המשיבים

תגובה מטעם בר אילן לבקשה לצו ביניים

תגובה מטעם הטכניון לבקשה לצו ביניים

תגובת המדינה לעתירה

תשובה לבקשת ידיד של זקס

תשובה לעתירה מטעם אונו

תשובה מטעם אונ' בר אילן

תשובה מטעם המשיבה

תשובה מקדמית מטעם בית ברל

תשובת בית ברל לצו ביניים

תשובת מבחר לבגץ יופי תירוש

תשובת מחלקת בגצים

מניעת פתיחת מסלולים נוספים 

 בקשה למתן צו ארעי וצו ביניים – 4.10.2017

החלטת המועצה להשכלה גבוהה – 18.7.2017 (החלטה 125/13, עמוד 3)